Vilkar

Formålet med disse vilkårene

Betingelsene oppgitt her er våre generelle betingelser for handel med oss fra Printmax AS. Hensikten er å tydeliggjøre og gi informasjon som tar for seg punktene som vi anser som viktige. Dette er generelle betingelser hvor potensielle endringer i konkrete tilfeller må avtales skriftlig. Informasjon om priser og potensielle produkter finner du via Printmax.no, også kjent som nettsiden. Bindende bestillinger gjøres skriftlig ved mottak av ordrebekreftelse og korrektur/simulering av produktets utseende.

Opptrykk og bindende ordre

Bindende bestillinger gjøres skriftlig ved mottak av ordrebekreftelse og korrektur/simulering av produktets utseende. Siden noen utskriftsjobber går raskt og det kan være vanskelig å levere et eksakt antall, tillates et visst overtrykk. +/- 5 prosent er godkjent overtrykk, men kunden betaler da kun halve prisen for ekstraproduktene.

Priser og prisgaranti

Alle priser på Våra nettsider  er oppgitt i Norska kroner (NOK) og er eksklusiv merverdiavgift, Ex Works Printmax  lager. Dette betyr at Kjøper betaler for frakt og eventuell emballasje, med mindre annet er avtalt. MERK: Prisene på nettsiden er anslag, prisene i ordrebekreftelsen er de som gjelder. Våre produkter på nettsiden er dekket av prisgaranti. Dersom kjøper kan påvise at samme identiske varer selges til lavere pris til samme volum, så tilbyr vi minst 5 % lavere priser i finnerlønn. Kjøper må imidlertid påpeke dette før bestilling, før ordrebekreftelse godkjennes, og prisene skal verifiseres via generelt publiserte priser i nettbutikken, trykt katalog maks 1 år gammel. Det konkurrerende tilbudet må imidlertid komme fra et annet svensk selskap.

De fysiske produktene

Produktbildene på nettsiden, Printmax.no, skal ses som en indikasjon på produktets design og farge. Dersom kunden har svært spesifikke krav til nyanse eller funksjon, bør prøver bestilles av kjøper før eventuell hovedbestilling foretas. Mange produkter lages delvis for hånd, og vi mennesker er ikke alltid perfekte. Selv om vi samarbeider med de beste leverandørene etter vår mening, må det alltid være aksept for små forskyvninger og variasjoner som farge og størrelser på trykket. Kjøper av produktet har eget ansvar for å fordype seg og stille spørsmål om hvordan produktet skal behandles og vedlikeholdes, samt tydelig beskrive sine spesielle krav. Kjøper er ansvarlig for å finne ut, gjennom prøver og spørsmål, nødvendig informasjon om produktets bruksbegrensninger.

Korreksjon og ordrebekreftelser

Rettelsen sammen med ordrebekreftelsen er dokumentet som vi i Printmax  viser til under produksjonen. Kjøper må derfor nøye kontrollere at alt er korrekt før bestillingen godkjennes. Kjøper er ansvarlig for nøye å kontrollere bevis for feil, og påpeke disse skriftlig før produksjonsstart. Sjekk nøye at design, farger, plassering av trykkelementer, tekster, fonter, stavemåte stemmer. Ved godkjenning overføres ansvaret til kjøper. Dersom det er spesielle krav til plassering av trykk skal disse meddeles selger. Dersom det er spesifikke krav, bør de inkluderes i ordrebekreftelsen eller rettelsen som sendes til kjøper fra selger.

Merking og utskrift

Ved brodering settes pris på referanse gitt av kjøper, enten det er PMS eller CMYK referanser til de trådene som anses å være nærmest disse fargene. Fargen på trykket kan variere, avhengig av materialet det er trykket på, og noen trykkmetoder legger til en begrenset mengde farge, noe som kan føre til at nyanser varierer litt. Hvis det er slik at den nøyaktige nyansen er veldig viktig for deg, anbefaler vi at du bestiller en prøve. I tillegg er metodene forskjellige og en digital fargereferanse på en skjerm, kan derfor avvike fra en printer, en trykkpresse eller som et ferdig resultat på et produkt. Materiale, fuktighet og temperatur har innvirkning på trykket, noe som betyr at en gjentakende bestilling kan ha en liten nyanseforskjell i forhold til tidligere produksjon. Som kunde har du alltid muligheten til å bestille vareprøver med logoen din mot en ekstra kostnad for å virkelig sikre at du får det utseendet og finishen du ønsker. Dette skal meddeles oss skriftlig i Printmax før korrekturlesingen godkjennes.

Leveringstid

Begrepet normal leveringstid er et estimat og er basert på tiden en tilsvarende bestilling normalt tar. Avvik kan forekomme. Denne leveringstiden er oppgitt i uker og regnes fra tidspunkt og dag kjøper godkjenner tilbud og korrektur. Avtalt frist refererer til en eksakt dato og refererer til dagen da kjøperen må ha varene. Denne datoen er streng og ingen avvik kan forekomme. Vi i Printmax kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser forårsaket av tredjeparter som speditører, eller at ingen er på stedet ved leveringstidspunktet eller at vi har mottatt ugyldig adresse. Det er kjøpers ansvar at avtalt frist skrives på ordrebekreftelsen før alt er godkjent.

Transport & Leveringsbetingelser

Alle leveranser leveres med Ex-Works med mindre annet er avtalt. Som kunde er du selv ansvarlig for å kontrollere at riktig antall pakker er levert og for å dokumentere eventuelle feil og mulige skader på emballasjen før varene kvitteres.

Betaling

Dersom ikke annet er oppgitt i ordrebekreftelsen, er det gitt en kredittid på 20 dager på fakturaen. En kredittvurdering foretas etter å ha mottatt tilbud. Dersom kjøper ikke er kredittverdig, betales på forhånd ved bankoverføring. Dersom betaling ikke skjer innen avtalt tid, forbeholder vi oss retten til å kreve forsinkelsesrente (tidligere 24 % per år). Produktene tilhører Printmax AS  inntil full betaling er foretatt for de bestilte produktene.

Retur- og reklamasjonsrett

Alle våre produkter er produsert spesifikt for deg som kjøper, noe som betyr at alle bestillinger er bindende. Dersom bestillingen skal kanselleres av selger, fatter selger en avgjørelse basert på den enkelte sak.

Kansellering

Dersom en avtale ønskes kansellert av kjøper før levering har funnet sted, må vi først innhente godkjenning fra fabrikk, trykkeri eller annen leverandør. Ved avbestilling har vi rett til å belaste for kostnadene som er påløpt frem til det tidspunktet, som kostnader til: korrektur, trykkplater, prøvetrykk eller reproarbeid, klisjeer, verktøy, råvarer eller andre rimelige oppgjørskostnader.

Klage

Klager må fremsettes innen 10 dager etter mottak. Kjøper må da kontakte selgere skriftlig og gjøre oss oppmerksom på feil som ikke har oppstått under transport. Dersom det oppstår feil under transport, må kjøper kontakte Transportør. Kjøpere har ikke rett til annen kompensasjon enn at nye feilfrie produkter skal leveres så raskt som mulig. Dersom reklamasjonen ikke fremsettes innen 10 dager fra mottak av varene, tapes retten til å påberope seg feilen. Ved godkjent klage skal hele leveransen sendes tilbake til oss med mindre annet er avtalt. Vi er ansvarlige for frakten for å returnere de defekte varene.

Markedsføring

Kjøper samtykker i at bestilte produkter brukes som digitale referanser på Selgers Hjemmeside eller i andre digitale medier med mindre annet er avtalt.

Ansvarsfraskrivelser

Selger er ikke ansvarlig for krenkelse av tredjeparts immaterielle rettigheter dersom Selger har modifisert, opprettet eller produsert Produktet i henhold til Kjøpers anvisninger eller i henhold til Kjøpers skisse, tegning, modell, spesifikasjon eller annen dokumentasjon fra Kjøper. Kjøper skal holde Selger skadesløs i den grad Selger er ansvarlig overfor tredjeparter for slik krenkelse. Selger er ikke ansvarlig for skade som produktet påfører på fast eiendom eller løsøre eller på personer eller for følgene av slik skade, dersom skaden oppstår etter at risikoen for produktet har gått over på kjøperen. Kjøper skal holde Printed Choice skadesløs i den grad Printed Choice er ansvarlig overfor tredjeparter for slik skade.

Grunn for unntak

Dersom oppfyllelse av Selgers forpliktelser hindres på grunn av en omstendighet utenfor Selgers kontroll, som for eksempel arbeidskonflikt, brann, lynnedslag, flom, naturkatastrofe, terrorangrep, krig, endret myndighetsregulering, pålagt handel eller valutarestriksjoner. av myndighetene, mangel på transportmidler, generell varemangel, begrensninger i levering av elektrisk energi, samt feil eller forsinkelser i tjenester fra underleverandører på grunn av en omstendighet som angitt her, skal dette utgjøre et unntaksgrunnlag som medfører videresende datoen for ytelsen og fritak for skadeserstatning og andre straffer.

Selgers ansvar

Selgers erstatningsplikt for påvist skade er begrenset til 15 % av selgers salgspris. Selger er imidlertid ikke erstatningspliktig for den skade Kjøper lider som følge av Selgers forsinkelse. Selger påtar seg intet ansvar for indirekte tap.